Używamy cookies, aby ułatwić korzystanie z Portalu. Możesz określić warunki przechowywania, dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej.
strona główna Strona główna | Nowości | Promocje | Zapowiedzi Twoje konto | Zarejestruj | Schowek | Kontakt | Pomoc
mapa działów
Szukaj: szukanie zaawansowane
Koszyk
Książki \ Programowanie \ Visual Basic

Microsoft Visual Basic 2005. Krok po kroku Język: 1

8388440713

Cena Brutto: 92.40

Cena netto: 88.00

Ilość:
Wersja: Drukowana
Autor Michael Halvorson
Liczba_stron 480
Wydawnictwo Microsoft Press
Dodatki CD
Oprawa miękka
Data_Wydania 2006-06-01
Poziom Dla początkujących
Praktyczny przewodnik po nowej wersji Visual Basic
Jeśli dopiero zaczynasz programować lub nie znasz Visual Basic 2005, ten podręcznik pomoże poszerzyć wiedzę o programowaniu. Poznaj podstawy Visual Basic i opanuj sztukę pisania aplikacji dla Microsoft Windows i Internetu, korzystając z ćwiczeń symulujących prawdziwe zadania.

Dowiedz się, jak:
> Pracować w środowisku ­Microsoft ­Visual Studio® 2005
> Korzystać z kontrolek paska narzędzi do tworzenia złożonych inter­fejsów użytkownika, zawierających ilustracje, menu, pola wyboru i inne
> Dodawać do aplikacji grafikę, animacje i efekty specjalne
> Korzystać z dziedziczności i innych elementów programowania zorientowanego obiektowo
> Wykrywać, kontrolować i usuwać błędy w kodzie
> Przechowywać dane programu w zmiennych, modułach, tablicach i zbiorach
> Dodawać w aplikacji złożone funkcje klas i metod Microsoft .NET Framework 2.0
> Zarządzać sposobem wykonywania kodu programu za pomocą struktur decyzyjnych, pętli, liczników i procedur
> Programować interaktywne aplikacje internetowe za pomocą ­Microsoft ASP.NET 2.0
> Tworzyć aplikacje bazodanowe za pomocą Microsoft ADO.NET
> Pisać własny kod dla drukarek i konfigurować okna dialogowe druku
> Przekształcić kod Visual Basic 6.0 do formatu Visual Basic 2005

O Autorze:
Michael Halvorson jest głównym technologiem w Content Master, brytyjskiej firmie doradczej i opracowującej dokumentacje techniczne, która stanowi część CM Group Ltd. Przygotowuje i prowadzi szkolenia z programowania w językach C#, J#, ASP.NET i Microsoft .NET. Jest autorem dwóch ­poprzednich wersji tej książki.

Podziękowania............................................................... ix

Wstęp.............................................................................. xi

Czym jest Visual Basic 2005?........................................... xi

Od której części książki rozpocząć.................................. xii

Wstępna wersja oprogramowania.................................... xiii

Instalacja i korzystanie z plików ćwiczeń........................ xiv

Usuwanie plików ćwiczeń............................................... xix

Konwencje i elementy książki......................................... xix

Przydatne adresy............................................................ xx

Pomoc.......................................................................... xxi

Część I.................... Podstawy Microsoft Visual Basic 2005

       1 Poznawanie zintegrowanego środowiska projektowego Visual Studio        3

Środowisko projektowania Visual Studio............................ 5

Narzędzia Visual Studio.................................................... 8

Okno Designer............................................................ 10

Uruchomienie programu Visual Basic............................ 11

Okno Properties.......................................................... 13

Przemieszczanie i zmiana rozmiaru narzędzi programowania 16

Przemieszczanie i zmiana rozmiaru okien...................... 17

Dokowanie okna narzędzi............................................ 18

Ukrywanie okien narzędzi............................................ 20

Otwieranie przeglądarki internetowej w Visual Studio........ 21

Pomoc.................................................................... 22

Dwa źródła pomocy: lokalne pliki pomocy i Internet...... 22

Podsumowanie poleceń systemu pomocy....................... 26

Konfiguracja ustawień IDE............................................... 26

Ustawienie IDE dla Visual Basic.................................... 26

Sprawdzenie ustawień projektu i kompilatora................... 28

Krok do przodu: zamykanie Visual Studio......................... 30

Rozdział 1: Krótkie powtórzenie...................................... 30

       2 Pierwszy program........................................... 33

Lucky Seven: pierwszy program w Visual Basic.................. 34

Program w punktach....................................................... 34

Tworzenie interfejsu użytkownika.................................... 35

Zmiana właściwości........................................................ 40

Właściwości pola obrazka............................................ 44

Pisanie kodu.................................................................. 46

Procedura Button1_Click.............................................. 51

Uruchamianie aplikacji Visual Basic................................. 53

Tworzenie pliku wykonywalnego...................................... 54

Publikacja aplikacji..................................................... 56

Krok do przodu: dodawanie do programu.......................... 56

Rozdział 2: Krótkie powtórzenie...................................... 58

       3 Praca z kontrolkami Toolbox....................................... 59

Podstawowe zastosowania kontrolek: program Hello World 60

Korzystanie z kontrolki DateTimePicker........................... 64

Program Birthday......................................................... 65

O terminologii............................................................ 68

Kontrolki danych wejściowych......................................... 70

Demonstracja programu Input Controls......................... 73

Kod programu Input Controls....................................... 76

Krok do przodu: korzystanie z kontrolki LinkLabel............ 78

Rozdział 3: Krótkie powtórzenie...................................... 81

       4 Praca z menu,paskami narzędzi i oknami dialogowymi 83

Dodawanie menu za pomocą kontrolki MenuStrip.............. 84

Dodawanie klawiszy dostępu do poleceń menu................. 86

Przetwarzanie wyborów menu.......................................... 88

Dodawanie pasków narzędzi za pomocą kontrolki ToolStrip. 93

Korzystanie z kontrolek okien dialogowych...................... 95

Procedury zdarzeń, zarządzające oknami dialogowymi....... 96

Krok do przodu: przypisywanie klawiszy skrótów menu... 102

Rozdział 4: Krótkie powtórzenie..................................... 104

Część II..................................... Podstawy programowania

       5 Zmienne i formularze Visual Basic oraz .NET Framework 107

Anatomia wyrażenia programistycznego Visual Basic....... 109

Wykorzystywanie zmiennych do przechowywania danych. 109

Rezerwacja miejsca dla zmiennych: wyrażenie Dim....... 109

Zastosowanie zmiennych w programie............................ 111

Przechowywanie danych wejściowych w zmiennej............ 114

Praca ze zmienną i danymi wyjściowymi......................... 117

Praca z typami danych.................................................. 119

Stałe: niezmienne zmienne......................................... 124

Operatory Visual Basic.................................................. 126

Prosta arytmetyka: operatory +, –, * i /....................... 126

Korzystanie z zaawansowanych operatorów: \, Mod, ^ i & 129

Praca z metodami w Microsoft .NET Framework............... 133

Krok do przodu: kolejność wykonywania........................ 136

Korzystanie z nawiasów w działaniach......................... 136

Rozdział 5: Krótkie powtórzenie..................................... 137

       6 Korzystanie ze struktur decyzyjnych......................... 139

Programowanie sterowane zdarzeniami........................... 140

Korzystanie z wyrażeń warunkowych.............................. 141

Struktury decyzyjne If…Then......................................... 142

Testowanie kilku warunków w strukturze decyzyjnej If...Then        143

Wykorzystanie operatorów logicznych w instrukcjach warunkowych         147

Tworzenie skrótów za pomocą AndAlso i OrElse........... 149

Struktury decyzyjne Select Case..................................... 150

Wykorzystanie operatorów porównawczych w wyrażeniach Select Case      152

Krok do przodu: wykrywanie zdarzeń myszy.................... 156

Rozdział 6: Krótkie powtórzenie..................................... 157

       7 Korzystanie z pętli i liczników................................... 159

Tworzenie pętli For…Next............................................. 160

Wyświetlanie zmiennej licznika w kontrolce TextBox.... 161

Tworzenie złożonych pętli For…Next.......................... 163

Otwieranie plików za pomocą licznika o większym zakresie. 166

Tworzenie pętli Do....................................................... 169

Unikanie nieskończonych pętli................................... 170

Kontrolka Timer........................................................... 173

Tworzenie cyfrowego zegara za pomocą kontrolki Timer 173

Wykorzystanie obiektu licznika do ustalenia ograniczenia czasowego          175

Krok do przodu: umieszczanie fragmentów kodu............. 178

Rozdział 7: Krótkie powtórzenie..................................... 181

       8 Debugowanie programów Visual Basic....................... 183

Wykrywanie i poprawianie błędów.................................. 184

Trzy typy błędów....................................................... 184

Rozpoznawanie błędów logicznych.............................. 185

Debugowanie 101: tryb debugowania............................. 186

Podgląd zmiennych w oknie Watch................................. 190

Wizualizatory: nowe narzędzia debugowania do wyświetlania danych  192

Korzystanie z okien Immediate i Command..................... 193

Przełączanie na okno Command.................................. 195

Krok do przodu: usuwanie punktu przerwania................. 196

Rozdział 8: Krótkie powtórzenie..................................... 197

       9 Strukturalna obsługa błędów...................................... 199

Przetwarzanie błędów za pomocą Try...Catch.................. 200

Kiedy korzystać z obsługi błędów............................... 201

Pułapka: konstrukcja Try...Catch................................ 201

Błędy ścieżek dostępu i napędów dyskowych............... 202

Pisanie procedury obsługi błędu napędu dyskowego ....... 204

Wykorzystanie klauzuli Finally do oczyszczania........... 206

Bardziej złożone procedury obsługi błędów Try...Catch.... 207

Obiekt Err................................................................. 207

Określanie wartości ponownej próby........................... 211

Wykorzystanie zagnieżdżonych procedur Try...Catch.... 213

Porównanie obsługi błędów z defensywnymi technikami programistycznymi 214

Krok do przodu: wyrażenie Exit Try................................ 215

Rozdział 9: Krótkie powtórzenie..................................... 215

     10 Tworzenie modułów i procedur................................. 217

Praca z modułami......................................................... 218

Tworzenie modułu..................................................... 219

Praca ze zmiennymi publicznymi.................................... 221

Tworzenie procedur...................................................... 226

Pisanie procedur funkcyjnych........................................ 227

Składnia funkcji........................................................ 227

Wywołanie procedury funkcyjnej................................. 228

Wykorzystanie funkcji do obliczeń.............................. 228

Pisanie podprocedur..................................................... 231

Składnia podprocedury.............................................. 231

Wywoływanie podprocedury ....................................... 233

Wykorzystanie procedury do zarządzania danymi wejściowymi        233

Krok do przodu: przekazywanie argumentów przez wartość i odniesienie     238

Rozdział 10: Krótkie powtórzenie................................... 239

     11 Wykorzystanie tablic do zarządzania danymi numerycznymi i łańcuchowymi       241

Praca z tablicami zmiennych.......................................... 242

Tworzenie tablicy...................................................... 243

Deklaracja tablic o stałej wielkości............................. 243

Rezerwacja pamięci................................................... 244

Praca z elementami tablicowymi................................. 245

Tworzenie tablicy o stałej wielkości do przechowywania temperatur         246

Tworzenie tablicy dynamicznej................................... 249

Zachowywanie zawartości tablicy za pomocą ReDim Preserve 252

Krok do przodu: przetwarzanie dużych tablic za pomocą metod z klasy Array         253

Klasa Array............................................................... 253

Rozdział 11: Krótkie powtórzenie................................... 259

     12 Praca ze zbiorami i przestrzenią nazw System.Collections       261

Praca ze zbiorami obiektów........................................... 262

Odniesienia obiektów w zbiorze................................. 262

Pisanie pętli For Each...Next....................................... 263

Eksperymenty z obiektami ze zbioru kontrolek............ 263

Wykorzystanie właściwości Name w pętli For Each...Next 266

Tworzenie własnych zbiorów......................................... 268

Deklaracja nowych zbiorów........................................ 268

Krok do przodu: Visual Basic i zbiory aplikacji ............... 272

Wprowadzenie przykładowego kodu............................ 273

Rozdział 12: Krótkie powtórzenie................................... 274

     13 Pliki tekstowe i przetwarzanie łańcuchów................. 275

Wyświetlanie plików tekstowych za pomocą obiektu pola tekstowego 276

Otwieranie pliku tekstowego w postaci danych wejściowych 276

Funkcja FileOpen....................................................... 277

Otwieranie plików tekstowych za pomocą klas StreamReader i My.Computer.FileSystem   281

Klasa StreamReader................................................... 281

Obiekt My................................................................. 282

Tworzenie nowego pliku tekstowego na dysku................ 283

Przetwarzanie łańcuchów tekstowych w kodzie programu. 287

Przetwarzanie łańcuchów za pomocą metod i słów kluczowych       288

Sortowanie tekstu..................................................... 289

Praca z kodami ASCII................................................. 290

Sortowanie łańcuchów w polu tekstowym.................... 291

Krok do przodu: przegląd kodu programu Sort Text......... 294

Rozdział 13: Krótkie powtórzenie................................... 296

Część III.................. Projektowanie interfejsu użytkownika

     14 Zarządzanie formularzami i kontrolkami Windows w czasie pracy programu       301

Dodawanie do programu nowych formularzy................... 302

Zastosowania formularzy........................................... 303

Praca z wieloma formularzami....................................... 303

Ustalanie pozycji formularzy na pulpicie Windows........... 310

Minimalizacja, maksymalizacja i przywracanie okien.... 314

Dodawanie kontrolek do formularza, w czasie pracy programu 314

Organizacja kontrolek w formularzu............................... 317

Krok do przodu: określanie obiektu wejściowego............ 320

Rozdział 14: Krótkie powtórzenie................................... 322

     15 Dodawanie grafiki i efektów animacyjnych............... 325

Dodawanie grafiki za pośrednictwem przestrzeni nazw System.Drawing       326

Wykorzystanie systemu współrzędnych formularzy....... 326

Klasa System.Drawing.Graphics.................................. 327

Korzystanie z wydarzenia formularza Paint.................. 329

Dodawanie animacji do programów................................ 331

Przemieszczanie obiektów w formularzu...................... 331

Właściwość Location.................................................. 332

Tworzenie animacji za pomocą obiektu Timer.............. 332

Powiększanie i zmniejszanie obiektów w czasie pracy programu        336

Krok do przodu: zmiana przezroczystości formularza...... 338

Rozdział 15: Krótkie powtórzenie................................... 340

     16 Dziedziczenie formularzy i tworzenie klas bazowych 341

Dziedziczenie formularzy za pomocą Inheritance Picker... 342

Tworzenie własnych klas bazowych................................ 346

Dodawanie nowej klasy do projektu............................ 347

Krok do przodu: dziedziczenie z klasy bazowej............... 353

Rozdział 16: Krótkie powtórzenie................................... 355

     17 Praca z drukarkami...................................................... 357

Korzystanie z klasy PrintDocument................................ 358

Drukowanie tekstu z obiektu pola tekstowego............. 362

Drukowanie wielostronicowych plików tekstowych.......... 365

Krok do przodu: dodawanie okien dialogowych Print Preview i Page Setup    372

Rozdział 17: Krótkie powtórzenie................................... 377

Część IV..................... Bazy danych i aplikacje internetowe

     18 Wstęp do ADO.NET...................................................... 381

Programowanie baz danych za pomocą ADO.NET............. 382

Terminologia baz danych........................................... 383

Praca z bazą danych Access....................................... 384

Okno Data Sources....................................................... 391

Korzystanie z kontrolek wiążących do wyświetlania informacji z baz danych          396

Krok do przodu: pisanie wyrażeń SQL filtrujących dane.... 399

Rozdział 18: Krótkie powtórzenie................................... 403

     19 Prezentacja danych za pomocą kontrolki DataGridView 405

Wykorzystanie DataGridView do wyświetlania rekordów baz danych   406

Formatowanie komórek DataGridView............................. 414

Podejście datacentryczne: dodanie drugiej siatki i kontrolki nawigacyjnej    417

Krok do przodu: aktualizacja oryginalnej bazy danych..... 420

Rozdział 19: Krótkie powtórzenie................................... 423

     20 Tworzenie stron internetowych za pomocą Visual Web Developer i ASP.NET      425

Wewnątrz ASP.NET 2.0................................................... 426

Witryny internetowe a formularze Windows.................. 427

Kontrolki serwerowe.................................................. 428

Kontrolki HTML......................................................... 429

Tworzenie strony internetowej za pomocą Visual Web Developer        429

Wymagania dotyczące programowania w ASP.NET ........ 430

Korzystanie z okna Web Page Designer........................... 433

Dodawanie kontrolek serwerowych do strony internetowej 435

Pisanie procedur zdarzeń dla kontrolek stron internetowych 437

Dodawanie kolejnych stron i zasobów do witryny internetowej 440

Wyświetlanie rekordów baz danych na stronie internetowej 445

Krok do przodu: ustawienie tytułu strony internetowej w Internet Explorer   452

Rozdział 20: Krótkie powtórzenie................................... 453

Część V............................................................... Dodatki

         Dalsze źródła informacji............................................. 457

Strony internetowe poświęcone Visual Basic................... 457

www.msdn.microsoft.com/vbasic/.............................. 457

www.devx.com/........................................................ 457

www.microsoft.com/learning/books/......................... 458

www.microsoft.com/learning/training/....................... 458

www.microsoft.com/communities/............................. 458

Książki o Visual Basic i programowaniu w Visual Studio . 458

Programowanie w Visual Basic 2005............................ 459

Visual Studio 2005 i Microsoft .NET Framework........... 459

Programowanie baz danych przy użyciu ADO.NET......... 459

Programowanie internetowe z wykorzystaniem ASP.NET 459

Visual Basic for Applications...................................... 460

Ogólne pozycje o programowaniu i informatyce.............. 460

         Indeks........................................................................... 461

powrót
 
Produkty Podobne
Visual Basic 2015 w 24 godziny
Introduction to Programming Using Visual Basic Plus MyProgrammingLab with Pearson eText -- Access Card Package, 10th Edition
Visual Basic 2015 in 24 Hours, Sams Teach Yourself
Visual Basic 2015 Unleashed
Microsoft Visual Basic 2013 Step by Step
Zestaw 2 książek dla programistów (Visual C# 2012 Krok po kroku + Poznaj Microsoft Visual Basic 2012)
Zacznij Tu! Poznaj Microsoft Visual Basic 2012
Build Windows 8 Apps with Microsoft Visual C# and Visual Basic Step by Step
Start Here! Learn Microsoft Visual Basic 2012
Microsoft Visual Basic 2010 Krok po kroku
Więcej produktów