Używamy cookies, aby ułatwić korzystanie z Portalu. Możesz określić warunki przechowywania, dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej.
strona główna Strona główna | Nowości | Promocje | Zapowiedzi Twoje konto | Zarejestruj | Schowek | Kontakt | Pomoc
mapa działów
Szukaj: szukanie zaawansowane
Koszyk
Książki \ Programowanie \ Visual Studio

Microsoft Visual C# 2010 Krok po kroku Język: 1

9788375410662

Cena Brutto: 102.90

Cena netto: 98.00

Ilość:
Wersja: Drukowana
Autor John Sharp
Liczba_stron 810
Wydawnictwo Microsoft Press
Dodatki CD
Data_Wydania 2010-08-01
Poziom Dla początkujących

Microsoft

Visual C# 2010

Krok po kroku


Praktyczny przewodnik krok po kroku nauki programowania w języku Visual C#. Naucz się krok po kroku, jak tworzyć własne aplikacje w oparciu o język Visual C# 2010 oraz platformę Microsoft .NET Framework 4.0. Książka jest przeznaczona dla osób posiadających już podstawowe umiejętności w zakresie programowania, pozwalając w serii ćwiczeń praktycznie opanować zasady języka C# i tworzenie aplikacji i składników dla systemu Windows.

Dowiedz się jak:

 • Używać zmiennych, instrukcji, operatorów i metod
 • Utworzyć aplikację opartą na platformie Windows Presentation Foundation
 • Tworzyć interfejs użytkownika i sprawdzać poprawność wprowadzanych danych
 • Zarządzać błędami i obsługiwać wyjątki
 • Zarządzać zasobami przy użyciu procesu oczyszczania pamięci
 • Używać typów ogólnych, tworzyć nowe typy danych oraz składniki wielokrotnego użytku
 • Odpytywać i manipulować danymi przy użyciu zapytań w języku LINQ oraz bibliotek ADO.NET
 • Badać obsługę wielowątkowości oferowaną przez bibliotekę Task Parallel Library
 • Rozpocząć tworzenie własnych usług webowych przy użyciu platformy Windows Communication Foundation

O autorze:

John Sharp jest głównym technologiem w firmie Content Master, będącej jednym z oddziałów holdingu CM Group Ltd., zajmującej się doradztwem oraz publikacjami technicznymi. Jako ekspert w dziedzinie platformy  Microsoft .NET Framework oraz kwestii związanych ze wzajemnym współdziałaniem różnych technologii, jest autorem licznych podręczników, artykułów i prezentacji poświęconych systemom rozproszonym,  architekturze SOA i usługom webowym oraz oczywiście językowi C#. Jest on autorem kilku popularnych książek, w tym Microsoft Windows Communication Foundation Step By Step.

Na dysku CD:

 • Ćwiczenia praktyczne
 • Przykładowa baza danych

Wstęp . xiii

Część I Wprowadzenie do języka Microsoft Visual C#

oraz Microsoft Visual Studio 2010

1 Wprowadzenie do języka C# . 3

Rozpoczynamy programowanie przy użyciu środowiska

Visual Studio 2010 . 4

Piszemy pierwszy program . 9

Przestrzenie nazw . 15

Tworzenie aplikacji graficznej . 19

Krótkie podsumowanie rozdziału 1 . 30

2 Zmienne, operatory i wyrażenia . 31

Instrukcje . 31

Identyfikatory . 32

Słowa kluczowe . 33

Zmienne . 34

Nazywanie zmiennych . 34

Deklarowanie zmiennych . 35

Podstawowe typy danych . 36

Zmienne lokalne bez przypisanej wartości . 36

Wyświetlanie wartości podstawowych typów danych . 37

Posługiwanie się operatorami arytmetycznymi . 42

Operatory i typy danych . 42

Poznajemy operatory arytmetyczne . 44

Kontrolowanie pierwszeństwa . 47

Stosowanie zasad łączności przy wyznaczaniu wartości wyrażeń . 48

Zasady łączności a operator przypisania . 48

Inkrementacja i dekrementacja wartości zmiennych . 50

Formy przyrostkowe i przedrostkowe . 50

Deklarowanie zmiennych lokalnych o niejawnie określonym

typie danych . 51

Krótkie podsumowanie rozdziału 2 . 53

3 Tworzenie metod i stosowanie zasięgów zmiennych . 55

Tworzenie metod . 55

Deklarowanie metody . 56

Zwracanie danych przez metodę . 57

Wywoływanie metod . 59

Określanie składni wywołania metody . 59

Stosowanie zasięgu . 62

Definiowanie zasięgu lokalnego . 62

Definiowanie zasięgu klasy . 63

Przeciążanie metod . 63

Tworzenie metod . 64

Stosowanie parametrów opcjonalnych oraz nazwanych argumentów . 73

Definiowanie parametrów opcjonalnych . 74

Przekazywanie nazwanych argumentów . 75

Rozwiązywanie niejednoznaczności związanych

z parametrami opcjonalnymi i argumentami nazwanymi . 76

Krótkie podsumowanie rozdziału 3 . 81

4 Instrukcje wyboru . 83

Deklarowanie zmiennych logicznych . 83

Stosowanie operatorów logicznych . 84

Operatory równościowe oraz operatory relacji . 84

Warunkowe operatory logiczne . 85

Skracanie działania . 86

Podsumowanie informacji o pierwszeństwie oraz łączności

operatorów . 87

Podejmowanie decyzji przy użyciu instrukcji if . 88

Składnia instrukcji if . 88

Grupowanie instrukcji w bloki . 89

Kaskadowe łączenie instrukcji if . 90

Stosowanie instrukcji switch . 96

Składnia instrukcji switch . 96

Reguły stosowania instrukcji switch . 97

Krótkie podsumowanie rozdziału 4 . 101

5 Złożone instrukcje przypisania oraz instrukcje iteracji . 103

Złożone operatory przypisania . 103

Instrukcja while . 105

Instrukcja for . 110

Zasięg instrukcji for . 111

Instrukcja do . 112

Krótkie podsumowanie rozdziału 5 . 122

6 Obsługa błędów i wyjątków . 123

Zmaganie się z błędami . 124

Wypróbowywanie kodu i przechwytywanie wyjątków . 124

Nieobsłużone wyjątki . 126

Stosowanie kilku bloków obsługi pułapki . 127

Przechwytywanie wielu wyjątków . 128

Wykonywanie operacji arytmetycznych z kontrolą lub bez

kontroli przepełnienia . 133

Pisanie instrukcji objętych kontrolą przepełniania . 134

Pisanie wyrażeń objętych kontrolą przepełniania . 135

Zgłaszanie wyjątków . 137

Stosowanie bloku finally . 141

Krótkie podsumowanie rozdziału 6 . 143

Część II Język C#

7 Tworzenie i zarządzanie klasami oraz obiektami . 147

Omówienie klasyfikacji . 148

Cele hermetyzacji . 148

Definiowanie i używanie klas . 149

Kontrolowanie dostępności . 150

Konstruktory . 152

Przeciążanie konstruktorów . 153

Metody i dane statyczne . 161

Tworzenie pól współdzielonych . 162

Tworzenie pól statycznych przy użyciu słowa kluczowego const . 163

Klasy statyczne . 163

Klasy anonimowe . 167

Krótkie podsumowanie rozdziału 7 . 169

8 Wartości i referencje . 171

Kopiowanie klas oraz zmiennych typu wartościowego . 171

Wartości Null oraz typy danych dopuszczające stosowanie

wartości Null . 177

Typy danych dopuszczające stosowanie wartości Null . 178

Właściwości typów danych dopuszczających stosowanie

wartości Null . 179

Używanie parametrów typu ref i out . 180

Tworzenie parametrów typu ref . 181

Tworzenie parametrów typu out . 182

Sposób organizacji pamięci komputera . 184

Korzystanie ze stosu oraz ze sterty . 185

Klasa System.Object . 186

Opakowywanie typów danych wewnątrz obiektów . 187

Rozpakowywanie typów danych, opakowanych wewnątrz obiektów . 188

Bezpieczne rzutowanie danych . 190

Operator is . 190

Operator as . 191

Krótkie podsumowanie rozdziału 8 . 195

9 Tworzenie typów wartości przy użyciu wyliczeń oraz

struktur . 197

Wyliczeniowe typy danych . 197

Deklarowanie wyliczeniowego typu danych . 198

Stosowanie wyliczeniowych typów danych . 198

Wybór wartości literałów wyliczeniowych . 199

Wybór typu danych używanego do wewnętrznego

reprezentowania wartości wyliczeniowych . 200

Struktury . 203

Deklarowanie struktury . 204

Omówienie różnicy pomiędzy strukturami i klasami . 205

Deklarowanie zmiennych strukturalnych . 207

Omówienie inicjalizacji struktur . 208

Kopiowanie zmiennych strukturalnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212

Krótkie podsumowanie rozdziału 9 . 216

10 Tablice i kolekcje . 217

Czym jest tablica? . 217

Deklarowanie zmiennych tablicowych . 218

Tworzenie instancji tabeli . 218

Inicjalizowanie zmiennych tablicowych . 219

Tworzenie tablic o niejawnie określonym typie elementów . 220

Korzystanie z indywidualnych elementów tablicy . 221

Wykonywanie iteracji poprzez elementy tablicy . 222

Kopiowanie tablic . 224

Tablice wielowymiarowe . 225

Wykorzystanie tablic do gry w karty . 226

Co to są klasy kolekcji? . 233

Klasa kolekcji ArrayList . 235

Klasa kolekcji Queue . 237

Klasa kolekcji Stack . 238

Klasa kolekcji Hashtable . 239

Klasa kolekcji SortedList . 240

Inicjalizowanie kolekcji . 241

Porównanie tablic i kolekcji . 242

Wykorzystanie klas kolekcji do gry w karty . 242

Krótkie podsumowanie rozdziału 10 . 246

11 Tablice parametrów . 247

Używanie argumentów będących tablicami . 248

Deklarowanie tablicy parametrów typu params . 249

Używanie parametru typu params object[ ] . 251

Stosowanie tablicy parametrów typu params . 253

Porównanie tablic parametrów z parametrami opcjonalnymi . 256

Krótkie podsumowanie rozdziału 11 . 258

12 Dziedziczenie . 259

Czym jest dziedziczenie? . 259

Korzystanie z mechanizmów dziedziczenia . 260

Wywoływanie konstruktora klasy bazowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262

Przypisywanie klas . 263

Deklarowanie metod z użyciem słowa kluczowego new . 265

Deklarowanie metod wirtualnych . 267

Deklarowanie metod z użyciem słowa kluczowego override . 268

Omówienie dostępu chronionego . 271

Metody rozszerzające . 277

Krótkie podsumowanie rozdziału 12 . 281

13 Tworzenie interfejsów oraz definiowanie klas

abstrakcyjnych . 283

Interfejsy . 283

Definiowanie interfejsu . 285

Implementowanie interfejsu . 285

Odwoływanie się do klasy za pomocą jej interfejsu . 286

Praca z wieloma interfejsami . 287

Jawne implementowanie interfejsu . 287

Ograniczenia interfejsu . 290

Definiowanie i używanie interfejsów . 290

Klasy abstrakcyjne . 300

Metody abstrakcyjne . 301

Klasy zamknięte . 302

Metody zamknięte . 302

Implementowanie i używanie klas abstrakcyjnych . 303

Krótkie podsumowanie rozdziału 13 . 308

14 Proces oczyszczania pamięci i zarządzanie zasobami . 309

Żywot obiektu . 309

Tworzenie destruktorów . 311

Dlaczego istnieje proces oczyszczania pamięci? . 312

Sposób działania procesu oczyszczania pamięci . 314

Zalecenia . 315

Zarządzanie zasobami . 315

Metody sprzątające . 316

Sprzątanie w sposób odporny na występowanie wyjątków . 316

Instrukcja using . 317

Wywoływanie metody Dispose z poziomu destruktora . 319

Implementacja metody sprzątającej w sposób odporny

na występowanie wyjątków . 321

Krótkie podsumowanie rozdziału 14 . 324

Część III Tworzenie komponentów

15 Implementacja właściwości w celu dostępu do pól . 327

Implementacja kapsułkowania za pomocą metod . 328

Co to są właściwości? . 330

Używanie właściwości . 331

Właściwości tylko do odczytu . 332

Właściwości tylko do zapisu . 332

Dostępność właściwości . 333

Ograniczenia właściwości . 334

Deklaracja właściwości interfejsu . 336

Używanie właściwości w aplikacji Windows . 337

Generowanie automatycznych właściwości . 339

Inicjalizacja obiektów przez użycie właściwości . 340

Krótkie podsumowanie rozdziału 15 . 345

16 Indeksatory . 347

Co to jest indeksator? . 347

Przykład bez użycia indeksatorów . 348

Ten sam przykład z wykorzystaniem indeksatorów . 349

Akcesory indeksatora . 351

Porównanie indeksatorów i tablic . 352

Indeksatory w interfejsach . 354

Korzystanie z indeksatorów w aplikacji Windows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355

Krótkie podsumowanie rozdziału 16 . 361

17 Przerywanie działania programu oraz obsługa zdarzeń . 363

Deklarowanie i używanie delegatów . 364

Przykład zautomatyzowanej fabryki . 364

Implementacja fabryki bez używania delegatów . 365

Implementacja fabryki z wykorzystaniem delegata . 365

Korzystanie z delegatów . 368

Wyrażenia lambda a delegaty . 373

Tworzenie adaptera metody . 373

Korzystanie z wyrażenia lambda jako adaptera . 374

Postać wyrażeń lambda . 374

Włączanie powiadomień za pomocą zdarzeń . 376

Deklarowanie zdarzenia . 377

Subskrypcja zdarzenia . 377

Odwołanie subskrypcji zdarzenia . 378

Wywoływanie zdarzenia . 378

Zdarzenia interfejsu użytkownika WPF . 379

Używanie zdarzeń . 380

Krótkie podsumowanie rozdziału 17 . 384

18 Typy ogólne . 387

Problem z typem object . 387

Rozwiązanie za pomocą typów ogólnych . 389

Typy ogólne a klasy uogólnione . 391

Typy ogólne a ograniczenia . 392

Tworzenie klasy ogólnej . 392

Teoria drzew binarnych . 392

Budowa klasy drzewa binarnego przy użyciu typów ogólnych . 395

Tworzenie metody ogólnej . 404

Definiowanie metody ogólnej do budowy drzewa binarnego . 405

Wariancja i interfejsy ogólne . 407

Interfejsy kowariantne . 409

Interfejsy kontrawariantne . 410

Krótkie podsumowanie rozdziału 18 . 413

19 Wyliczanie kolekcji . 415

Wyliczanie elementów kolekcji . 415

Ręczna implementacja modułu wyliczającego . 417

Implementacja interfejsu IEnumerable . 421

Implementacja modułu wyliczeniowego z wykorzystaniem iteratora . 423

Prosty iterator . 423

Definiowanie modułu wyliczającego dla klasy Tree<TItem>

z wykorzystaniem iteratora . 425

Krótkie podsumowanie rozdziału 19 . 428

20 Odpytywanie danych znajdujących się w pamięci przy

użyciu wyrażeń w języku zapytań . 429

Co to jest Language Integrated Query? . 429

Używanie LINQ w aplikacji C# . 430

Wybieranie danych . 432

Filtrowanie danych . 434

Porządkowanie, grupowanie i agregowanie danych . 435

Łączenie danych . 437

Korzystanie z operatorów zapytań . 439

Odpytywanie danych w obiektach Tree<TItem> . 441

LINQ i odroczona ewaluacja . 446

Krótkie podsumowanie rozdziału 20 . 449

21 Przeciążanie operatorów . 451

Pojęcie operatorów . 451

Ograniczenia operatorów . 452

Operatory przeciążone . 452

Tworzenie operatorów symetrycznych . 454

Złożone przypisanie z obliczaniem . 456

Deklarowanie operatorów zwiększających i zmniejszających . 457

Porównanie operatorów w strukturach i klasach . 458

Definiowanie par operatorów . 459

Implementacja operatorów . 460

Operatory konwersji . 466

Świadczenie wbudowanej konwersji . 466

Implementacja definiowanych przez użytkownika

operatorów konwersji . 467

Tworzenie operatorów symetrycznych – uzupełnienie . 468

Pisanie operatorów konwersji . 469

Krótkie podsumowanie rozdziału 21 . 472

Część IV Budowanie aplikacji Windows Presentation Foundation

22 Omówienie platformy Windows Presentation

Foundation . 475

Tworzenie aplikacji WPF . 476

Budowanie aplikacji WPF . 476

Dodawanie kontrolek do formularza . 490

Korzystanie z kontrolek WPF . 490

Dynamiczne zmienianie właściwości . 498

Obsługa zdarzeń w formularzu WPF . 502

Przetwarzanie zdarzeń w formularzach Windows . 502

Krótkie podsumowanie rozdziału 22 . 507

23 Interakcja z użytkownikiem . 509

Wskazówki i style menu . 510

Menu i zdarzenia menu . 510

Tworzenie menu . 511

Obsługiwanie zdarzeń menu . 517

Menu podręczne . 522

Tworzenie menu podręcznych . 523

Typowe okna dialogowe systemu Windows . 526

Korzystanie z klasy SaveFileDialog . 527

Zwiększanie interakcyjności w aplikacji WPF . 530

Krótkie podsumowanie rozdziału 23 . 539

24 Wykonywanie walidacji . 541

Walidacja danych . 541

Strategie sprawdzania danych użytkownika . 542

Przykład – Zamawianie biletów na imprezy . 542

Walidacja przy użyciu wiązania danych . 543

Zmiana momentu przeprowadzania walidacji . 559

Krótkie podsumowanie rozdziału 24 . 563

Część V Zarządzanie danymi

25 Zapytania do bazy danych . 567

Wprowadzanie zapytań do bazy danych za pomocą ADO.NET . 568

Baza danych Northwind . 568

Tworzenie bazy danych . 569

Korzystanie z ADO.NET do tworzenia zapytań dotyczących

informacji o zamówieniach . 570

Zapytania do bazy danych za pomocą LINQ to SQL . 581

Definiowanie klasy encji . 581

Tworzenie i uruchamianie zapytania LINQ to SQL . 583

Opóźnione i natychmiastowe pobieranie danych . 585

Łączenie tabel i tworzenie relacji . 586

Odroczone i natychmiastowe pozyskiwanie danych, uzupełnienie . 590

Definiowanie własnej klasy DataContext . 590

Korzystanie z LINQ to SQL do odczytywania informacji

o zamówieniach . 591

Krótkie podsumowanie rozdziału 25 . 596

26 Wyświetlanie i edycja danych przy użyciu Entity

Framework i wiązania danych . 597

Stosowanie wiązania danych z Entity Framework . 598

Używanie wiązania danych do modyfikacji danych . 615

Aktualizacja istniejących danych . 615

Obsługa konfliktów aktualizacji . 616

Dodawanie i usuwanie danych . 619

Krótkie podsumowanie rozdziału 26 . 628

Część VI Tworzenie profesjonalnych rozwiązań

przy użyciu Visual Studio 2010

27 Biblioteka równoległego realizowania zadań . 631

Po co stosować wielozadaniowość przy użyciu przetwarzania

równoległego? . 632

Era procesorów wielordzeniowych . 634

Implementowanie wielozadaniowości w aplikacjach desktopowych . 635

Zadania, wątki i klasa ThreadPool . 636

Tworzenie, uruchamianie i kontrolowanie zadań . 638

Implementowanie równoległego działania przy użyciu klasy Task . 642

Tworzenie abstrakcji zadań przy użyciu klasy Parallel . 651

Zwracanie wartości z poziomu zadania . 659

Używanie zadań w połączeniu z interfejsem użytkownika . 664

Anulowanie zadań i obsługiwanie wyjątków . 668

Mechanizm kooperatywnego anulowania . 668

Obsługiwanie wyjątków zadania za pomocą klasy

AggregateException . 678

Używanie kontynuacji dla anulowanych lub nieudanych zadań . 681

Krótkie podsumowanie rozdziału 27 . 682

28 Równoległy dostęp do danych . 685

Używanie technologii PLINQ do zrównoleglania

deklaratywnego dostępu do danych . 686

Używanie technologii PLINQ do zwiększenia wydajności

iteracji poprzez elementy kolekcji . 687

Określanie opcji dla zapytania PLINQ . 692

Anulowanie zapytania PLINQ . 693

Synchronizowanie jednoczesnego dostępu do danych . 693

Blokowanie danych . 697

Podstawowe typy danych służące do synchronizacji

oferowane przez bibliotekę TPL . 698

Mechanizmy anulowania a podstawowe typy danych

służące do synchronizacji . 706

Klasy kolekcji przystosowane do środowiska wielowątkowego . 706

Wykorzystanie wielowątkowych klas kolekcji oraz blokad

do zaimplementowania bezpiecznego dostępu

do danych w środowisku wielowątkowym . 709

Krótkie podsumowanie rozdziału 28 . 720

29 Tworzenie i wykorzystywanie usług webowych . 723

Czym jest usługa webowa? . 724

Rola platformy Windows Communication Foundation . 724

Architektura usługi webowej . 725

Usługi webowe typu SOAP . 725

Usługi webowe typu REST . 729

Tworzenie usług webowych . 730

Tworzenie usługi webowej typu SOAP ProductInformation . 730

Usługi webowe typu SOAP, klienci i pośrednicy . 739

Korzystanie z usługi webowej typu SOAP: ProductInformation . 741

Tworzenie usługi webowej typu REST: ProductDetails . 747

Korzystanie z usługi webowej typu REST: ProductDetails . 755

Krótkie podsumowanie rozdziału 29 . 760

Dodatek Współdziałanie z dynamicznymi językami

programowania . 761

Czym jest dynamiczne środowisko uruchomieniowe? . 762

Słowo kluczowe dynamic . 764

Przykład: IronPython . 764

Przykład: IronRuby . 767

Podsumowanie . 770

Indeks . 771

powrót
 
Produkty Podobne
Visual Studio 2017. Tworzenie aplikacji Windows w języku C#
MVVM i XAML w Visual Studio 2015
Microsoft Visual Studio 2015 Unleashed, 3rd Edition
Visual Studio 2013. Tworzenie aplikacji desktopowych, mobilnych i internetowych
JavaScript i jQuery. Kompletny przewodnik dla programistów interaktywnych aplikacji internetowych w Visual Studio
ASP.NET Web Forms. Kompletny przewodnik dla programistów interaktywnych aplikacji internetowych w Visual Studio
ASP.NET MVC. Kompletny przewodnik dla programistów interaktywnych aplikacji internetowych w Visual Studio
Visual Studio 2012 i .NET 4.5. Poradnik dla zaawansowanych programistów
Microsoft Visual Studio 2012. Programowanie w C#
Supplement to Inside the Microsoft Build Engine: Using MSBuild and Team Foundation Build, 2nd Edition
Więcej produktów