Używamy cookies, aby ułatwić korzystanie z Portalu. Możesz określić warunki przechowywania, dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej.
strona główna Strona główna | Nowości | Promocje | Zapowiedzi Twoje konto | Zarejestruj | Schowek | Kontakt | Pomoc
mapa działów
Szukaj: szukanie zaawansowane
Koszyk
Książki \ Aplikacje \ Excel

Zrozumieć Excela. Obliczenia i wykresy Język: 1

978-83-283-5693-1

Cena Brutto: 99.00

Cena netto: 94.29

Ilość:
Wersja: Drukowana
Autor Maciej Gonet
Liczba_stron 592
Wydawnictwo Helion
Oprawa miękka
Data_Wydania 2019-11-22
Zrozumieć Excela. Obliczenia i wykresy

Na rynku nie brakuje książek opisujących obsługę i zastosowania arkusza kalkulacyjnego MS Excel, żadna jednak nie wprowadzi Cię w tę tematykę tak skutecznie jak ta! Omiń rafy i białe plamy dokumentacji, skorzystaj z doświadczenia autora i śmiało wkrocz w świat niesamowitych możliwości Excela.


Książka przedstawia sposoby tworzenia i zastosowania wykresów w Excelu. Przybliża zagadnienie zaokrąglania liczb, a także prezentuje metody przeprowadzania w arkuszu kalkulacyjnym różnego rodzaju obliczeń matematycznych, w tym różniczkowania, całkowania, rozwiązywania równań i układów równań oraz przetwarzania liczb zespolonych.

 • Graficzna reprezentacja danych
 • Zaokrąglanie liczb i obliczenia przybliżone
 • Równania i układy równań nieliniowych
 • Regresja i interpolacja
 • Obliczanie całek oznaczonych
 • Równania różniczkowe zwyczajne i cząstkowe
 • Szeregi potęgowe i kombinatoryka
 • Konwersja liczb i jednostek
 • Liczby i funkcje zespolone
 • Przetwarzanie tekstów, dat i czasów

Dowiedz się, jak wykorzystać Excela do obliczeń i wizualizowania wyników!

Wstęp 15

Rozdział 1. Graficzna prezentacja danych 23

 • Rodzaje wykresów dostępnych w Excelu 23
  • Wykres punktowy a wykres liniowy - podobieństwa i różnice 24
 • Przygotowanie danych do wykresu punktowego 26
 • Wykonanie wykresu punktowego 26
  • Zastosowanie skali logarytmicznej 28
  • Serie danych różniące się o rzędy wielkości na jednym wykresie 29
  • Modyfikacja zakresu danych wykresu 29
  • Bezpośrednie definiowanie zakresów danych wykresu 30
  • Wykorzystanie funkcji SERIE do modyfikacji danych wykresu 30
  • Punkty wykresu połączone linią 31
  • Wykorzystanie zakresów złożonych przy definiowaniu danych do wykresu 32
  • Niestandardowe użycie funkcji UDF przy definiowaniu danych do wykresu 36
  • Dynamiczne definiowanie zakresu danych do wykresu 36
  • Uwaga na błędy w przypadku, gdy dane do wykresu określają formuły 37
  • Wykresy a zmiana sposobu wyświetlania liczb 38
 • Kopiowanie wykresów z arkusza do arkusza 38
 • Automatyczne skalowanie osi wykresu 40
 • Dodawanie słupków błędów do wykresu 41
  • Sposób obliczania błędu i odchylenia standardowego 42
  • Wskazówki praktyczne 44
  • Wykresy niestandardowe wykonywane z wykorzystaniem słupków błędów 45
 • Dodawanie linii trendu (regresji) do wykresu 47
 • Wykresy radarowe 50
 • Wykresy powierzchniowe 52
 • Małe wykresy przebiegu w czasie 54

Rozdział 2. Wykresy punktowe w przykładach 57

 • Typowy wykres funkcji opisanej wzorem 57
 • Użycie formuł nazwanych przy definiowaniu danych wykresu 58
 • Wykres dynamiczny prezentujący najnowsze dane 58
 • Dane wykresu określone formułami nazwanymi 59
  • Funkcja ciągła 59
  • Funkcja nieciągła 61
 • Wykres prezentujący wybrane serie danych 62
 • Stopniowe ujawnianie danych na wykresie 63
  • Wyświetlanie kolejnych punktów w serii danych 63
  • Wyświetlanie kolejnych serii danych 64
 • Wykres z zaznaczenia 64
 • Wykres prezentujący proste figury geometryczne 65
 • Wykres przedstawiający wielokąty foremne 65
 • Wykresy dynamiczne 68
 • Umieszczanie etykiet tekstowych przy punktach wykresu 70
 • Usuwanie szumów z danych przed wykonaniem wykresu 72
 • Cieniowanie obszaru między osią a wykresem lub między dwiema liniami na wykresie 74
 • Nierównomierna skala na osiach wykresu punktowego 76

Rozdział 3. Zaokrąglanie liczb i obliczenia przybliżone 81

 • Pojęcie błędu pomiaru 81
  • Błąd bezwzględny i błąd względny 81
  • Błąd maksymalny wielkości zależnej 82
  • Błąd średni wielkości zależnej 83
 • Przybliżenia dziesiętne 84
  • Cyfry znaczące 84
  • Cyfry dokładne 85
  • Zasady zaokrąglania liczb 86
 • Zasady obliczeń przybliżonych 86
  • Dodawanie i odejmowanie 87
  • Mnożenie i dzielenie 88
  • Potęgowanie i pierwiastkowanie 88
  • Obliczanie logarytmu i antylogarytmu liczby (funkcji wykładniczej) 88
  • Rozwiązanie równania kwadratowego 88
 • Rachunki przybliżone bez szacowania błędów 90
 • Dokładność obliczeń w Excelu i jej konsekwencje 90
 • Formatowanie komórek zawierających liczby a zaokrąglanie 92
 • Przegląd funkcji służących do zaokrąglania 94
  • Funkcje zaokrągleń, które wymagają podania liczby cyfr po przecinku 95
  • Funkcje zaokrągleń, w których dokładność jest określona w sposób bezwzględny 96
  • Funkcja, w której dokładność zaokrąglenia jest określona przez kod formatu 98
  • Zaokrąglanie liczb z uwzględnieniem cyfr znaczących 100
  • Nietypowy sposób zaokrąglania 101
  • Zaokrąglanie wartości czasu 101
 • Wyodrębnianie części całkowitej i części ułamkowej liczby 102

Rozdział 4. Różniczkowanie numeryczne 105

 • Pojęcie pochodnej 105
 • Numeryczne obliczanie pochodnej funkcji danej wzorem 108
 • Numeryczne różniczkowanie danych pomiarowych 110
  • Bezpośrednie oszacowanie wartości pochodnych na podstawie danych pomiarowych 110
  • Obliczenie pochodnej za pośrednictwem funkcji aproksymującej 111

Rozdział 5. Rozwiązywanie równań nieliniowych 115

 • Równanie kwadratowe 115
 • Graficzne oszacowanie pierwiastków 118
 • Metoda iteracji prostej 119
 • Metoda siecznych (regula falsi) 123
 • Przyspieszenie zbieżności metody siecznych 125
 • Metoda stycznych (Newtona) 125
 • Zmodyfikowana metoda stycznych 126
 • Inne warianty metody siecznych 128
 • Zamierzone użycie odwołań cyklicznych przy rozwiązywaniu równań 129
 • Wykorzystanie narzędzi Szukaj wyniku i Solver 131
  • Procedura Szukaj wyniku 131
  • Dodatek Solver 133
 • Specyfika rozwiązywania równań wielomianowych 134
  • Liczba pierwiastków 135
  • Rozkład na czynniki 135
  • Obliczanie wartości wielomianu 135
  • Wzory Viétea 137
  • Inne użyteczne obserwacje 138
  • Pochodna i całka wielomianu 138
  • Równania trzeciego stopnia 140
  • Równania czwartego stopnia 142

Rozdział 6. Układy równań liniowych i nieliniowych 145

 • Zapis układu równań liniowych i jego rozwiązania w formie macierzowej 145
 • Przebieg rozwiązania w Excelu 146
 • Wykorzystanie Solvera do rozwiązywania układu równań liniowych 149
  • Minimalizacja sumy kwadratów odchyleń 149
  • Zerowanie odchyleń w warunkach ograniczających 150
 • Układy złożone z dwóch równań nieliniowych 151
  • Wstępna analiza układu równań 151
  • Próby rozdzielenia zmiennych w równaniu z dwiema niewiadomymi 152
  • Procedura rozwiązywania układu równań 153
 • Układy złożone z co najmniej trzech równań nieliniowych 160
  • Rozwiązanie z wykorzystaniem Solvera 160
  • Metoda Newtona-Raphsona 161

Rozdział 7. Regresja liniowa jednowymiarowa 165

 • Zakres zastosowania regresji liniowej 165
 • Ocena statystyczna danych pomiarowych i jakości dopasowania równania regresji 168
  • Charakterystyka zbiorów danych pomiarowych 168
  • Ocena zależności między zbiorami danych pomiarowych 169
  • Zasady doboru współczynników w równaniu regresji 171
 • Regresja liniowa w Excelu 172
  • Znaczenie współczynników w równaniu regresji i sposoby ich obliczania 172
  • Równanie ze znanym wyrazem wolnym lub bez niego 177
  • Równanie ze znanym współczynnikiem kierunkowym 180
  • Specyfika działania funkcji REGLINP przy braku wyrazu wolnego 181
  • Nietypowe zastosowania funkcji REGLINP 182
  • Przykłady wyznaczania równań regresji 185

Rozdział 8. Regresja liniowa wielowymiarowa 193

 • Regresja wielomianowa dla jednej zmiennej 193
  • Funkcja REGLINW 194
  • Funkcja REGLINX 195
 • Regresja liniowa w przypadku równania w postaci zlogarytmowanej 196
  • Funkcja REGEXPP 197
  • Funkcja REGEXPW 198
  • Zależności typu potęgowego 200
 • Regresja liniowa w przypadku wielomianu dwu zmiennych 202
  • Przygotowanie danych do użycia funkcji REGLINP lub REGLINW 202
  • Regresja wielomianem 203
 • Współczynniki korelacji i determinacji w modelach wielowymiarowych 205
 • Skorygowany współczynnik determinacji 207
 • Regresja danych o niejednakowej dokładności 209

Rozdział 9. Regresja nieliniowa 213

 • Zakres zastosowania regresji nieliniowej 213
  • Linearyzacja równania przez rozwinięcie w szereg Taylora 213
  • Regresja quasi-liniowa 215
 • Ocena statystyczna jakości dopasowania równania regresji 217
 • Regresja nieliniowa z wykorzystaniem Solvera 217
  • Regresja logistyczna 217
  • Porównanie regresji quasi-liniowej i nieliniowej 222
 • Regresja nieliniowa metodą iteracyjną 229
 • Korelacja liniowa i korelacja nieliniowa w Excelu 231
  • Korelacja liniowa 233
  • Korelacja nieliniowa z wykorzystaniem Solvera 235
 • Prognozowanie i funkcje służące do tego celu 236

Rozdział 10. Interpolacja w tablicach danych 241

 • Interpolacja liniowa 241
 • Trend liniowy 244
 • Interpolacja kubiczna (wielomianem trzeciego stopnia) 245
 • Interpolacja za pomocą funkcji sklejanych 246
  • Implementacja w Excelu 249
 • Interpolacja liniowa w przypadku funkcji dwu zmiennych 251
  • Interpolacja etapowa bez wykorzystania funkcji 251
  • Interpolacja z użyciem funkcji REGLINW 252
 • Interpolacja kubiczna w przypadku funkcji dwu zmiennych 254
  • Interpolacja bez wykorzystania funkcji 254
  • Interpolacja z użyciem funkcji REGLINP lub REGLINW 256

Rozdział 11. Obliczanie całek oznaczonych metodami numerycznymi 257

 • Interpretacja geometryczna całki oznaczonej 257
 • Sposoby obliczania całek metodą kwadratur 258
 • Obliczenia całek w Excelu 260
 • Wykorzystanie operacji tablicowych do skrócenia zapisu obliczeń 262
  • Rozwiązanie ogólne 262
  • Rozwiązanie szczególne z zastosowaniem wybranej metody całkowania 266
  • Zastosowanie funkcji makr SZACUJ do obliczania wartości funkcji podcałkowej 268
  • Uzmiennienie granic całkowania 270
 • Wykorzystanie iteracji i odwołań cyklicznych do obliczania całek 274
 • Obliczanie całek niewłaściwych 277
 • Przykład obliczenia całki metodą ekstrapolacji 277
  • Obliczanie całki Arrheniusa 278
 • Obliczanie górnej granicy całkowania 281
  • Funkcja podcałkowa opisana wzorem 281
 • Funkcja podcałkowa w postaci zbioru punktów pomiarowych 283

Rozdział 12. Obliczenia z wykorzystaniem szeregów potęgowych 289

 • Podstawowe pojęcia dotyczące ciągów i szeregów 289
 • Obliczenia sum szeregów w Excelu 291
  • Całkowanie funkcji EXP(x)/x z ręcznym określaniem liczby sumowanych wyrazów szeregu 291
  • Zastosowanie formuł tablicowych 292
  • Automatyzacja procesu określania liczby sumowanych wyrazów szeregu 292
  • Alternatywny wzór na sumę szeregu 296
  • Sumowanie z wykorzystaniem obliczeń iteracyjnych 297
  • Suma szeregu zdefiniowanego rekurencyjnie 299
  • Problemy występujące przy obliczaniu szeregów 300
  • Obliczanie całki temperaturowej metodą sumowania szeregów 302

Rozdział 13. Równania różniczkowe zwyczajne 307

 • Pojęcie równania różniczkowego 307
 • Rozwiązywanie zagadnienia początkowego metodą Eulera 308
  • Typowe równania kinetyki chemicznej 308
 • Modyfikacje metody Eulera 316
  • Idea rozwiązania 316
  • Implementacje rozwiązania w Excelu 317
 • Metoda Rungego-Kutty 320
  • Opis metody 320
  • Implementacja rozwiązania w Excelu 321
 • Porównanie dokładności metod całkowania równań różniczkowych 323
 • Specjalne metody całkowania równań kinetycznych 324
  • Opis metody 324
  • Implementacja rozwiązania w Excelu 326
  • Inne metody całkowania równań kinetycznych 328
 • Zagadnienie brzegowe równania różniczkowego zwyczajnego 329
 • Metoda strzałów 330
 • Metoda różnic skończonych 333

Rozdział 14. Równania różniczkowe cząstkowe 337

 • Przykłady równań różniczkowych cząstkowych 337
 • Równania eliptyczne 338
 • Równania paraboliczne 344
  • Rozwiązanie w postaci szeregu potęgowego 346
  • Schematy różnicowe 347

Rozdział 15. Zagadnienia kombinatoryki 355

 • Ogólne prawa kombinatoryki 355
 • Liczba wariacji, permutacji i kombinacji 356
  • Wariacje z powtórzeniami 356
  • Wariacje bez powtórzeń 357
  • Permutacje 357
  • Nieporządki (przestawienia) 358
  • Permutacje z powtórzeniami 359
  • Kombinacje 360
  • Kombinacje z powtórzeniami 361
  • Problemy terminologiczne 362
 • Generowanie wyników kombinatorycznych 363
  • Lista wariacji z powtórzeniami 363
  • Lista wariacji bez powtórzeń 366
  • Lista permutacji 368
  • Ciąg permutacji z powtórzeniami 369
  • Generowanie kombinacji przez eliminację z listy wariacji 369
  • Bezpośrednie generowanie kombinacji 372
  • Generowanie kombinacji z powtórzeniami 377

Rozdział 16. Konwersja liczb i jednostek 379

 • Dostosowanie stylu wyświetlania liczb do lokalnych ustawień systemowych 379
  • Przyczyna problemu 379
  • Odróżnienie liczby od tekstu wyglądającego jak liczba 380
  • Konwersja stylu liczby za pomocą narzędzi dostępnych w arkuszu 381
 • Konwersja liczb w różnych systemach pozycyjnych 384
 • Konwersja jednostek miar 387
  • Konwersja jednostek złożonych 390
  • Zmiany i uzupełnienia wprowadzone w edycji 2013 390

Rozdział 17. Liczby i funkcje zespolone 395

 • Podstawowe wzory i definicje 396
 • Interpretacja geometryczna liczby zespolonej i jej postać trygonometryczna 397
 • Wzór Eulera i wykładnicza postać liczby zespolonej 398
 • Równość liczb zespolonych 398
 • Działania arytmetyczne na liczbach zespolonych 398
 • Potęgowanie i pierwiastkowanie 399
 • Funkcje elementarne z argumentem zespolonym 401
  • Funkcja wykładnicza i logarytm 401
  • Funkcja potęgowa 402
  • Funkcje trygonometryczne i hiperboliczne 403
 • Format wyświetlania liczb zespolonych 404
 • Zastosowanie liczb zespolonych w elektrotechnice 406

Rozdział 18. Operacje na danych oznaczających datę i czas 411

 • Wprowadzanie czasu 412
 • Wprowadzanie dat 414
 • Interpretacja tekstu jako daty 417
  • Użycie funkcji do zmiany postaci daty 417
 • Przegląd funkcji Excela do operacji na datach 418
  • Funkcja DATA 419
  • Funkcja DATA.WARTOŚĆ 420
  • Funkcja DZIEŃ 421
  • Funkcja DNI 421
  • Funkcja DNI.360 421
  • Funkcja NR.SER.DATY 422
  • Funkcja NR.SER.OST.DN.MIES 422
  • Funkcja GODZINA 423
  • Funkcja MINUTA 423
  • Funkcja MIESIĄC 423
  • Funkcja DNI.ROBOCZE 423
  • Funkcja DNI.ROBOCZE.NIESTAND 424
  • Funkcja TERAZ 425
  • Funkcja SEKUNDA 426
  • Funkcja CZAS 426
  • Funkcja CZAS.WARTOŚĆ 427
  • Funkcja DZIŚ 427
  • Funkcja DZIEŃ.TYG 427
  • Funkcja NUM.TYG 428
  • Funkcja ISO.NUM.TYG 429
  • Funkcja DZIEŃ.ROBOCZY 429
  • Funkcja DZIEŃ.ROBOCZY.NIESTAND 430
  • Funkcja ROK 431
  • Funkcja CZĘŚĆ.ROKU 431
 • Typowe operacje na danych oznaczających datę i czas 431
  • Dodawanie określonych jednostek czasu do daty lub czasu albo ich odejmowanie 431
  • Konwersja pomiędzy długościami okresów czasu wyrażonymi w różnych jednostkach 433
  • Obliczanie różnicy między datami 433
  • Obliczanie daty początku następnego tygodnia 434
  • Najbliższy dzień roboczy 435
  • Obliczanie daty i godziny zakończenia czynności z uwzględnieniem dni roboczych i godzin pracy 435
  • Wyświetlanie nazw miesięcy i dni tygodnia 436
  • Wyświetlanie numeru miesiąca i dnia tygodnia 436
 • Niestandardowy sposób zapisu czasu 437
  • Funkcja CENA.UŁAM 437
  • Funkcja CENA.DZIES 438
  • Konwersja czasu zapisanego jako godziny, minuty na godziny i ułamki dziesiętne godzin 439
  • Niestandardowe minuty w indeksie górnym 440

Rozdział 19. Operacje z udziałem tekstów 443

 • Kodowanie znaków w systemie Windows 443
 • Przegląd funkcji standardowych do operacji na tekstach 443
  • Funkcja KOD 444
  • Funkcja ZNAK 444
  • Funkcja OCZYŚĆ 444
  • Wprowadzanie i usuwanie znaku LF 445
  • Funkcja USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY 446
  • Funkcja DŁ 447
  • Funkcja PORÓWNAJ 447
  • Funkcja LEWY 448
  • Funkcja PRAWY 448
  • Funkcja FRAGMENT.TEKSTU 448
  • Funkcja ZNAJDŹ 450
  • Funkcja PODSTAW 451
  • Funkcja ZASTĄP 452
  • Funkcja SZUKAJ.TEKST 454
  • Funkcja POWT 456
  • Funkcja LITERY.MAŁE 456
  • Funkcja LITERY.WIELKIE 457
  • Funkcja Z.WIELKIEJ.LITERY 457
  • Funkcja WARTOŚĆ 457
  • Funkcja ZŁĄCZ.TEKSTY 458
  • Funkcja ZŁĄCZ.TEKST 459
  • Funkcja POŁĄCZ.TEKSTY 459
  • Funkcje KWOTA i ZAOKR.DO.TEKST 460
  • Funkcja TEKST 460
  • Funkcja T 460
 • Używanie znaków zastępczych 461
 • Wybrane operacje na danych tekstowych 462
  • Sprawdzanie, czy tekst zawiera określoną frazę 462
  • Zliczanie określonych znaków lub fraz w tekście 462
  • Zliczanie słów w tekście 463
  • Podział tekstu na dwie części na granicy słów 464
  • Wybór pierwszego lub ostatniego słowa w tekście 465
  • Podział tekstu na słowa lub inne fragmenty na podstawie położenia separatorów 465
  • Wydzielenie liczby z tekstu 466
  • Oddzielenie cyfr od innych znaków w tekście 467
  • Wykonanie funkcji tekstowych w komórkach sformatowanych tekstowo 468
  • Ciągi cyfr z wiodącymi zerami 468
 • Łączenie tekstów 470
  • Wykorzystywanie obliczeń iteracyjnych 470
  • Przekształcanie zakresu w stałą tablicową, a następnie w tekst 472

Rozdział 20. Użycie funkcji INDEKS z argumentami indeksowymi w postaci tablic 477

 • Ograniczenia w użyciu tablic, które są wynikami formuł 477
 • Specyfika użycia funkcji INDEKS z argumentami indeksowymi w postaci tablic 479
  • Sposób 1. 479
  • Sposób 2. 480
  • Sposób 3. 481
  • Sposób 4. 482
 • Przegląd problemów wynikających z używania wyrażeń indeksowych o różnej postaci 482
  • Jedno z wyrażeń indeksowych jest tablicą, a drugie liczbą różną od zera 483
  • Oba wyrażenia indeksowe są tablicami bez elementów zerowych 483
  • Jedno z wyrażeń indeksowych jest zwykłą tablicą, a drugie SWI 484
  • Oba wyrażenia indeksowe są typu SWI bez zer 485
  • Jedno z wyrażeń indeksowych jest tablicą, a drugie zerem 485
  • Użycie zera jako wartości elementu wyrażenia indeksowego 486
  • Jedno z wyrażeń indeksowych jest tablicą zawierającą zero, a drugie zerem 487
  • Niedopasowanie wielkości wyrażeń indeksowych 487
  • Argument główny jest tablicą jednowymiarową, a wyrażenie indeksowe tablicą dwuwymiarową 488
  • Struktura tablicowa wyniku funkcji INDEKS 488
  • Funkcja INDEKS z argumentami tablicowymi skojarzona z funkcją agregującą lub tablicową 488
  • Pominięcie indeksu lub użycie zera jako jego wartości przy sumowaniu 491
  • Funkcja INDEKS z zakresami nieregularnymi 493
 • Wybrane niestandardowe zastosowania funkcji INDEKS 498
  • Łączenie fragmentów tablicy dwuwymiarowej 498
  • Zastosowania odwołaniowej formy funkcji INDEKS 499
  • Odwracanie porządku elementów w zakresie 499
 • Wykorzystanie tablic bazowych do indeksowania tablic 500
  • Odwracanie kolejności elementów w tablicach 500
  • Rozmieszczenie danych w tablicy o założonych rozmiarach 501
  • Sumowanie wyrazów w wyodrębnionym fragmencie tablicy 501
  • Selektywne sumowanie elementów tablic dwuwymiarowych 502
  • Usuwanie wybranego wiersza lub wybranej kolumny z tablicy 503
  • Łączenie fragmentów zakresów i tablic w tablicę ciągłą 503

Rozdział 21. Pseudozakresy 507

 • Pojęcie pseudozakresu 507
  • Pseudozakresy jako wyniki funkcji ADR.POŚR 509
  • Pseudozakresy jako wyniki funkcji PRZESUNIĘCIE 510
 • Pseudozakresy jako argumenty funkcji L(N) lub T 511
 • Pseudozakres jako drugi (lub kolejny) argument funkcji JEŻELI lub WYBIERZ 514
 • Pseudozakres jako pierwszy argument funkcji INDEKS 515
 • Pseudozakresy jako argumenty funkcji SUMY.CZĘŚCIOWE i AGREGUJ 518
 • Pseudozakresy jako argumenty funkcji SUMA.JEŻELI 520
 • Pseudozakresy jako argumenty funkcji agregujących 523
  • Pseudozakresy I rodzaju 523
  • Pseudozakresy II rodzaju 527
 • Pseudozakresy jako argumenty funkcji tablicowych 528
 • Pseudozakresy jako argumenty funkcji baz danych 530
 • Pseudozakresy jako argumenty funkcji KOMÓRKA 533
 • Użycie pseudozakresów z funkcją LOS 535
 • Pseudozakresy jako argumenty funkcji makr XLM 536
 • Szczególne przypadki użycia pseudozakresów 536
  • Pseudozakres jako drugi argument funkcji INDEKS 536
  • Pseudozakres jako pierwszy argument funkcji PRZESUNIĘCIE 537
  • Indeksowanie funkcji PRZESUNIĘCIE z pseudozakresem 538
  • Użycie funkcji PRZESUNIĘCIE do danych przefiltrowanych funkcją INDEKS 539
  • Formuły tablicowe z pseudozakresami uwzględniające faktyczne rozmiary obszaru formuły 542
  • Operacje agregujące na zakresach dynamicznych 546
  • Równoległe tablice bazowe 547

Rozdział 22. Ciekawostki i pomysły niewymagające użycia VBA 549

 • Wyznaczanie długości części wspólnej dwu odcinków 549
 • Suma cyfr liczby całkowitej 550
 • Budowanie liczby z cyfr 551
 • Obliczenia uwzględniające ukryte kolumny 552
  • Z wierszem pomocniczym 552
  • Z formułą nazwaną (rozwiązanie egzotyczne) 553
  • Z formułą nazwaną (z użyciem pseudozakresu) 554
 • Funkcja PROCENT.POZYCJA - specyfika i możliwości wykorzystania 554
  • Zastosowania funkcji PROCENT.POZYCJA 558
 • Funkcja PRAWDPD - specyfika i możliwości wykorzystania 560
 • Użycie funkcji generujących liczby pseudolosowe 562
 • Formuły zatrzaskowe 565
  • Wykonanie jednorazowe 565
  • Wykonanie wielokrotne 567
 • Cykliczna formuła warunkowa 568
 • Suma iloczynów według formuły narastającej 569
 • Wstawianie i usuwanie wierszy w zakresie sumowania 570
 • Obliczanie wartości wyrażeń danych w postaci tekstu 571
 • Operacje bitowe na danych liczbowych 573

Literatura cytowana i uzupełniająca 577

Skorowidz 579

powrót
 
Produkty Podobne
Zestaw Excel 2019 (Przetwarzanie danych, Analiza i modelowanie danych, Formuły i funkcje, VBA i makra)
Excel 2019 PL. Programowanie w VBA. Vademecum Walkenbacha
Excel. Programowanie w VBA dla bystrzaków. Wydanie V
Microsoft Excel 2019: VBA i makra
Zrozumieć Excela. VBA - makra i funkcje
Zrozumieć Excela. Obliczenia i wykresy
Excel 2019 PL. Biblia
Excel 2019. Ćwiczenia praktyczne
Kompletny przewodnik po DAX, wyd. 2 rozszerzone. Analiza biznesowa przy użyciu Microsoft Power BI, SQL Server Analysis Services i Excel
Excel 2019 PL w biurze i nie tylko
Więcej produktów